Steg 15: Koppla UF-företaget till era resp. gymnasieprogram

Steg 15: Koppla UF-företaget till era resp. gymnasieprogram

Om ni driver ert UF-företag inom ramen för kursen ”Gymnasiearbete” så är kravet att ni måste kunna koppla UF-företagandet till era resp. gymnasieprogram. Det måste finnas en stark koppling till ert program, vilket enligt skolverket handlar om att en vetenskaplig rapport ska skrivas som utgår ifrån en eller flera frågeställningar som har koppling till målen för resp. program.

För att underlätta arbetet med rapporten (och för att inte ta allt för mycket tid från själva arbetet med UF-företaget) så har vi skapat mallar här nedan som visar hur en sådan rapport kan se ut på naturvetenskaps-, resp. teknikprogrammet.

När det gäller ekonomielever så får dessa en naturlig koppling till programmålen genom författandet av en skriftlig affärsplan och en årsredovisning. Finns det ekonomielever i ett UF-företag så är det alltså dessa som har huvudansvaret för dessa två rapporter.

Rapporterna kan skrivas gruppvis – är ni t.ex. flera teknikelever i ett UF-företag så gör ni förslagsvis denna rapport tillsammans med varandra!

OBS: Inlämning via mail till niklas.dahren@halsingegymnasiet.se senast v. 4.

________________________________________________________________________________________________________

Naturvetenskapsprogrammet:

Mall: Hållbarhetsrapport

Exempel: Hållbarhetsrapport

________________________________________________________________________________________________________

Teknikprogrammet:

Mall: Teknisk rapport – Logotyp/Digital marknadsföringsplan

Teknisk koppling – Hjälpdokument!


(I hjälpdokumentet ser du en beskrivning av alla moment/rubriker som bör vara med i din teknikkoppling. Detta är för att underlätta skrivandet av Rapportdelen. Använd detta som ett hjälpmaterial. Den innehåller även två olika förslag på hur du kan tänka i tävlingen årets logotyp som är obligatorisk för tekniker).

________________________________________________________________________________________________________

Ekonomiprogrammet:

Ekonomerna ska göra två rapporter: Skriftlig affärsplan (samma som under steg 13) och årsredovisning (obs. denna skrivs i slutet av UF-året). OBS: Årsredovisningen bör alla i gruppen hjälpas åt med, men ekonomerna tar ett större ansvar (och ansvarar helt för de ekonomiska rapporterna).

Skriftlig affärsplan

Årsredovisning